Guardian για Ελλάδα: «Θεαματική η τουριστική ανάπτυξή της»

Ôï íçóß ôçò Óáíôïñßíçò,áðïôåëåß Ýíáí áðü ôïõò ðéï äçìïöéëÞò ôïõñéóôéêïýò ðñïïñéóìïýò êáé ü÷é Üäéêá.Ç éäéáéôåñüôçôá ôïõ çöáéóôéïãåíïýò ôïðßïõ êáé êáé ôï áðÝñáíôï êõêëáäßôéêï ãáëÜæéï,áëëÜ êõñßùò ôï ìïíáäéêü çëéïâáóßëåìá,ðñïóåëêýïõí êÜèå ÷ñüíï åêáôïììýñéá ôïõñéóôþí áðü üëï ôïí êüóìï.ÖÝôïò ìåôÜ ôçí Üñóç ôùí ìåôáêéíÞóåùí ëüãù ôçò ðáíäçìßáò ôïõ êïñïíïúïý,ôï íçóß åßíáé ðáíÝôïéìï ãéá íá õðïäå÷èÝé ìå üëá ôá ðñïâëåðüìåíá ìÝôñá áóöáëåßáò êáé ðÜëé ôïõò ôïõñßóôåò ðïõ èá åðéëÝîðïõí íá ôï åðéóêåõèïýí.Óôéãìéüôõðá áðü ôçí ÊáëíôÝñá óôá ÖçñÜ, ÊõñéáêÞ 14 Éïõíßïõ 2020  (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Διθυραμβικά σχόλια για την Ελλάδα και τον τομέα της ανάπτυξης του τουρισμού έγραψε ο Guardian, ενώ ο Βασίλης Κικίλιας που μίλησε στην εφημερίδα τόνισε ότι οι Βρετανοί πρωτοστατούν στο τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα μας. 

Τουρισμός: Τα 12 νησιά που ξεχώρισαν φέτος το καλοκαίρι - Οικονομικός  Ταχυδρόμος - ot.gr

Στη θεαματική ανάκαμψη της Ελλάδας στον τομέα του τουρισμού αναφέρεται ο Guardian. Η εφημερίδα στην οποία μίλησε και ο Βασίλης Κικίλιας, σημείωσε ότι το 2022 η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε ρεκόρ, ενώ το 2023 η παρουσία των Βρετανών στη χώρα μας αναμένεται ακόμα πιο ισχυρή.

Τουρισμός: Πέντε ελληνικά νησιά στην «πράσινη» λίστα της βρετανικής TUI -  ΤΟ ΒΗΜΑ

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του Guardian, την περασμένη σεζόν για πρώτη φορά οι Βρετανοί που επισκέφθηκαν την Ελλάδα ήταν περισσότεροι από τους Γερμανούς – που βρίσκονταν για δεκαετίες στην πρώτη θέση – ενώ η τουριστική ανάκαμψη της χώρας βοήθησε να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία μετά την πανδημία κατά 5,6%. 

Τουρισμός – Τα δύο ελληνικά νησιά που είχαν άνοδο 150% στις αφίξεις  τουριστών | in.gr

Ο Έλληνας υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε στον Guardian ότι οι Βρετανοί, οι οποίοι αποτελούν big spenders- πρωτοστατούν στον ελληνικό τουρισμό. «Ναι, μπορεί να υπάρχει ενεργειακή κρίση, πολύ υψηλός πληθωρισμός και πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης με τα νοικοκυριά να αναγκάζονται να κάνουν αποταμιεύσεις, αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι οι Βρετανοί δεν θυσιάζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Πάνω από 4 εκατ. αφίξεις τουριστών στα νησιά του Νότιου Αιγαίου

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων (ΠΟΞ) Γρηγόρης Τάσιος επισημαίνει ότι από τις προκρατήσεις φαίνεται ότι το 2023 η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία θα είναι το ίδιο καλή, αν όχι καλύτερη, συγκριτικά με το 2022, υπογραμμίζοντας ότι στη διεθνή έκθεση World Travel Market που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στο Λονδίνο, οι tour operators ζήτησαν περισσότερες πτήσεις και περισσότερα κρεβάτια.

Αστυπάλαια και Χάλκη πρωταγωνιστούν στις αφίξεις επισκεπτών φέτος | ΣΚΑΪ

Ο Guardian σημειώνει επίσης ότι το 2022 οι Αμερικανοί τουρίστες επέστρεψαν μαζικά στην Ελλάδα. Όπως τονίζει, η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στα μέρη με τις περισσότερες επισκέψεις στον πλανήτη το 2022, με την τουριστική περίοδο να επεκτείνεται στη χώρα, καθώς ξεκίνησε τον Μάρτιο και ολοκληρώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου.

Facebook Comments

Comments are closed.