Α. Ξανθός στο Συμβούλιο Υπ. Υγείας ΕΕ: «Χρειαζόμαστε ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα χρηστής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Υγεία»

Ξανθός

Την ανάγκη συνεργασίας πάνω σε ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα χρηστής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Υγεία τόνισε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, κατά την παρέμβασή του στη συζήτηση για την ηλεκτρονική Υγεία στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ στο Ταλίν της Εσθονίας.

«Αυτονόητη και επιβεβλημένη» χαρακτήρισε ο Έλληνας υπουργός Υγείας τη διακρατική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, τόσο για την τεχνική υποστήριξη της ψηφιακής καινοτομίας όσο και για τη δημιουργία ενός πλαισίου επικοινωνίας μεταξύ των κ-μ, ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων ηλεκτρονικής υγείας για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής περίθαλψης,  από κοινού αξιοποίησης  δεδομένων υγείας, αξιολόγησης των πληροφοριακών συστημάτων και εκτίμησης της προστιθέμενης αξίας των νέων υπηρεσιών.

«Στην Ελλάδα, θεωρούμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Συστήματος Υγείας ως προϋπόθεση της σύγχρονης, διαφανούς και αποτελεσματικής διοίκησης του, αλλά και ως όρο υλοποίησης κρίσιμων μεταρρυθμίσεων στην ΠΦΥ, στη φαρμακευτική πολιτική και στις προμήθειες των νοσοκομείων», ανέφερε ο κ. Ξανθός, προσθέτοντας ότι «η γενικευμένη εφαρμογή της πληροφορικής στην Υγεία με «εργαλεία» όπως ο Χάρτης (Άτλας) Υγείας, τα συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ), ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) του πολίτη, τα ηλεκτρονικά ραντεβού και η αναβαθμισμένη Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, όχι μόνο αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες από το σύστημα υπηρεσίες, διευκολύνοντας την πρόσβαση των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας σε αυτές, αλλά την ίδια στιγμή δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών. Αυτή η αξιοποίηση συμβάλλει στη διαρκή αξιολόγηση και βελτίωση του συστήματος, στην επιδημιολογική επιτήρηση, στην τεκμηριωμένη, ποιοτική και ανθρωποκεντρική φροντίδα, στον έλεγχο της προκλητής ζήτησης, της σπατάλης και της διαφθοράς, στην «ηθικοποίηση» του συστήματος υγείας, στην ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων και άρα στον πολιτικό στόχο της καθολικής κάλυψης του πληθυσμού και της  βιωσιμότητας  της δημόσιας περίθαλψης».

Αναφερόμενος στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ), ο κ. Ξανθός διευκρίνισε ότι «ξεκινά αυτή την περίοδο η εφαρμογή του στην ΠΦΥ, συμπληρώνεται από τον οικογενειακό γιατρό ή τους υπόλοιπους πιστοποιημένους επαγγελματίες υγείας, καταγράφει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις παρεμβάσεις  πρόληψης, τους προσυμπτωματικούς ελέγχους, την κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση, τη φαρμακευτική αγωγή, τη νοσηλεία, την αποκατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη υγειονομική φροντίδα  παρέχεται στον ασθενή.   Η πρόσβαση των γιατρών/επαγγελματιών υγείας στον ΑΗΦΥ θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής συγκατάθεσης του ασθενούς για κοινή χρήση και διαχείριση  των προσωπικών ιατρικών του δεδομένων».

Ο Έλληνας υπουργός Υγείας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο Portal του Πολίτη, το οποίο σχεδιάζει και αναπτύσσει η Δημόσια Εταιρεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), και χαρακτηρίστηκε από τον κ. Ξανθό «έργο εθνικής εμβέλειας που θα αποτελέσει την κεντρική πύλη επαφής του πολίτη με μια σειρά υπηρεσιών, όπως η πρόσβαση σε πλήρες ιατρικό ιστορικό και η διαχείριση ατομικών δεδομένων υγείας, η συγκατάθεση του για πρόσβαση τρίτων στον ιατρικό του φάκελο, η  πληροφόρηση για τη συνταγογράφηση φαρμάκων, εξετάσεων, θεραπειών, τα ραντεβού για ιατρικές επισκέψεις και πράξεις, τα στοιχεία της ασφαλιστικής κατάστασης του πολίτη, οι λοιπές κοινωνικές παροχές, τα επιδόματα κλπ.».

Τέλος, ο κ. Ξανθός αναφέρθηκε στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης σε συνδυασμό με το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) επιτρέπει την ανάλυση και στατιστική επεξεργασία δεδομένων σχετικά με την κατανομή των ασθενών σε θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης, την κατανομή της φαρμακευτικής δαπάνης ανά νοσολογική οντότητα, ηλικιακή ομάδα, δραστική ουσία ή γεωγραφική περιφέρεια, την  κατανομή των εργαστηριακών εξετάσεων κλπ. «Τα στοιχεία αυτά μπορούν να συμβάλλουν στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ενδυνάμωση του ασθενή και την ολοκληρωμένη ανθρωποκεντρική  φροντίδα», κατέληξε ο Ανδρέας Ξανθός.

Εκείνο που εμείς έχουμε να σχολιάσουμε είναι ότι η θεωρητική παρουσίαση και η αξιολόγηση των υπό ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών και της αξιοποίησης της πληροφορικής στη δημόσια Υγεία περιγράφηκαν εξαιρετικά από τον Έλληνα υπουργό Υγείας που εξήρε «την ενδυνάμωση του ασθενή και την ολοκληρωμένη ανθρωποκεντρική φροντίδα» αλλά όλα αυτά απέχουν πολύ ακόμα από την ελληνική πραγματικότητα και τα βήματα προσέγγισης προς την κατάσταση αυτή είναι εξαιρετικά αργά και απογοητευτικά για τον Έλληνα ασθενή.

Ρούλα Σκουρογιάννη

Facebook Comments

POST A COMMENT.