Ενότητα ζητούν Αρχιεπίσκοπος και Α.Κυπριανού

-_1_~2

Τη στήριξή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,για τις διαπ

ραγματεύσεις στο Κυπριακό, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Κύ

πρου Χρυσόστομος Β’ μετά από χθεσινή τους συνάντηση,κα

λώντας κόμματα και λαό να μονοιάσουν και να στηρίξουν τη

διαδικασία.Ανέφερε ότι η κοινή διακήριξη είναι ένα πλαίσιο

μέσα στο οποίο θα κινούνται οι συνομιλητές,το οποίο η Κυβέ

ρνηση προσπάθησε να το κάνει όσο μπορούσε καλύτερα.

Πρόσθεσε ότι έχει κάποια σημεία που εκ πρώτης όψεως και

ο ίδιος όταν τα είδε δεν του άρεσαν,αλλά κάλεσε συνταγμα

τολόγους και διεθνολόγους και του είπαν επί λέξει ότι αν το

΄πλαίσιο αυτό ανήκε σε κάποιαν άλλη χώρα,θα περνούσε α

παρατήρητα.

΄Εκκληση για συνεργασία στο εσωτερικό μέτωπο στο Κυπρι

ακό απηύθυνε και ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ΄Αντρος Κυπριανού,τονί

ζοντας πως δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε γι’ α

κόμη μια φορά.

Facebook Comments

POST A COMMENT.