Στις 9 το βράδυ η Αναστάσιμη λειτουργία φέτος και μόνο σε προαύλιους χώρους

Πάσχα- Ανάσταση

Σε συμφωνία κατέληξε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (ΔΙΣ) σχετικά με τις διαδικασίες και τα ωράρια για τις λειτουργίες τη Μεγάλη Εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να λείψουν οι διαφωνίες από μητροπολίτες.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΙΣ, η λειτουργία της Ανάστασης μεταφέρεται νωρίτερα και θα γίνει ανάμεσα στις 21.00 με 22.00 και μόνο σε προαύλιους χώρους, ενώ οι λειτουργίες τις υπόλοιπες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας θα πραγματοποιούνται στις 18.00.

Επίσης, στους ιερείς θα χορηγούνται διπλά self-tests με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος της 164ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, κα­τά την πραγ­μα­το­ποι­η­θεί­σα μέ­σω τη­λε­δι­α­σκέ­ψε­ως συ­νε­δρί­α­σή Της, της Τρί­της 20ής Α­πρι­λί­ου 2021, ε­νη­με­ρώ­θη­κε για ό­λες τις ε­νέρ­γει­ες του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Προ­έ­δρου Αυ­τής, Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου, οι ο­ποί­ες έ­γι­ναν Συ­νο­δι­κή εν­το­λή και ε­ξου­σι­ο­δο­τή­σει κα­τά το δι­ά­στη­μα α­πό την τε­λευ­ταί­α συ­νε­δρί­α­ση μέ­χρι και σή­με­ρα, κυ­ρί­ως ως προς την λει­τουρ­γί­α των Ι­ε­ρών Να­ών κα­τά την Με­γά­λη Ε­βδο­μά­δα και την Πα­σχά­λια πε­ρί­ο­δο.

Κα­τ’ αρ­χάς, ε­ξέ­φρα­σε την χα­ρά για το γε­γο­νός ό­τι ό­λοι οι Ι­ε­ροί Να­οί θα πα­ρα­μέ­νουν α­νοι­κτοί για τους πι­στούς σε ό­λες τις Ι­ε­ρές Α­κο­λου­θί­ες, σύμ­φω­να με ό­σα ζή­τη­σε α­πό την Ελ­λη­νι­κή Πο­λι­τεί­α.

Ως προς το ζή­τη­μα του ω­ρα­ρί­ου των Ι­ε­ρών Α­κο­λου­θι­ών της Με­γά­λης Ε­βδο­μά­δος, η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος, λαμ­βά­νον­τας υ­π’ όψη τις τρέ­χου­σες υ­γει­ο­νο­μι­κές συν­θή­κες και την α­πα­γό­ρευ­ση της κυ­κλο­φο­ρί­ας, α­πε­φά­σι­σε την χρο­νι­κή με­τά­θε­ση των Α­κο­λου­θι­ών κα­τά μι­σή ώ­ρα νω­ρί­τε­ρα, στις 6.30 μ.μ. τα βρά­δια α­πό την Κυ­ρια­κή των Βα­ΐ­ων έ­ως την Με­γά­λη Τε­τάρ­τη, την Με­γά­λη Πέμ­πτη στις 5.30 μ.μ. και την Με­γά­λη Πα­ρα­σκευ­ή στις 6.00 μ.μ.

Ως προς την Α­κο­λου­θί­α της Α­να­στά­σε­ως, η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος έ­λα­βε σο­βα­ρά υ­π’ ό­ψη τους ι­σχύ­ον­τες πε­ρι­ο­ρι­σμούς της κυ­κλο­φο­ρί­ας και ε­πι­θυ­μών­τας την κα­λύ­τε­ρη ποι­μαν­τι­κή ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση των πι­στών, οι ο­ποί­οι δεν πρέ­πει ε­π’ ου­δε­νί να στε­ρη­θούν την συμ­με­το­χή στην χα­ρά της Α­να­στά­σε­ως, α­πε­φά­σι­σε ο­μό­φω­να κά­νον­τας χρή­ση της Οι­κο­νο­μί­ας της Εκ­κλη­σί­ας, ό­πως φα­νε­ρώ­νε­ται στην πλού­σια πα­ρά­δο­σή Της, την προ­σαρ­μο­γή της ώ­ρας τε­λε­τής της Α­να­στά­σε­ως στις 9.00 μ.μ. του Με­γά­λου Σαβ­βά­του. Η Τε­λε­τή θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο προ­αύ­λιο των Ιε­ρών Να­ών, σύμ­φω­να με την πα­ρά­δο­ση, και θα α­κο­λου­θή­σει η Α­να­στά­σι­μη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εν­τός του Ι­ε­ρού Να­ού.

Με Εγ­κύ­κλιό Της προς τις Ι­ε­ρές Μη­τρο­πό­λεις, την ο­ποί­α θα α­πο­στεί­λει τις ε­πό­με­νες η­μέ­ρες, η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος θα συγ­κε­κρι­με­νο­ποι­ή­σει τα μέ­τρα και το Τυ­πι­κό που θα α­κο­λου­θη­θεί.

Για την ε­νια­ία έκ­φρα­ση της θέ­σε­ως της Εκ­κλη­σί­ας, η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος α­πε­φά­σι­σε να εμ­φα­νί­ζε­ται στα Μέ­σα Μα­ζι­κής Ε­νη­με­ρώ­σε­ως μό­νον ο Εκ­πρό­σω­πος Τύ­που Αυ­τής, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Ι­λί­ου, Α­χαρ­νών και Πε­τρου­πό­λε­ως κ. Α­θη­να­γό­ρας.

Ε­πι­πλέ­ον, η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος, λα­βού­σα υ­π’ ό­ψη την ει­σή­γη­ση της Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως και Ε­πι­μορ­φώ­σε­ως του Ε­φη­με­ρια­κού Κλή­ρου ε­πί του σχε­δί­ου νό­μου υ­πό τον τί­τλο «ΕΚ­ΚΛΗ­ΣΙ­Α­ΣΤΙ­ΚΗ ΕΚ­ΠΑΙ­ΔΕΥ­ΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟ­ΛΕΣ ΜΑ­ΘΗ­ΤΕΙΑΣ Υ­ΠΟ­ΨΗ­ΦΙ­ΩΝ ΚΛΗ­ΡΙ­ΚΩΝ», α­πε­φά­σι­σε να εκ­φρά­σει τις ευ­χα­ρι­στί­ες Της προς την Υ­πουρ­γό Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των κ. Νί­κη Κε­ρα­μέ­ως για το υ­πο­βλη­θέν σχέ­διο νό­μου, το ο­ποί­ο κα­τ’ αρ­χήν συμ­με­ρί­ζε­ται την α­γω­νί­α και το εν­δι­α­φέ­ρον της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου για την α­να­βάθ­μι­ση της Δευ­τε­ρο­βαθ­μί­ου Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σε­ως, ως και για την ί­δρυ­ση με­τα­λυ­κεια­κών δο­μών μα­θη­τεί­ας υ­πο­ψη­φί­ων Κλη­ρι­κών. Πε­ραι­τέ­ρω, α­πε­φά­σι­σε την πα­ρα­πομ­πή αυ­τού στην μέλ­λου­σα να συγ­κλη­θεί Ι­ε­ρά Σύ­νο­δο της Ι­ε­ραρ­χί­ας προς ε­νη­μέ­ρω­ση και ε­πε­ξερ­γα­σί­α.

Ως προς τις εκ­φρα­σθεί­σες δη­μο­σί­ως, α­πο­κλί­νου­σες θε­ο­λο­γι­κά, α­πό­ψεις κλη­ρι­κού τι­νος η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος ε­πε­λή­φθη κα­θη­κόν­τως ή­δη και κα­τά την προ­η­γου­μέ­νη και κα­τά την ση­με­ρι­νή Συ­νε­δρί­α Αυ­τής.

Τέλος, η Ιερά Σύνοδος ενέκρινε αποσπάσεις Κληρικών και ασχολήθηκε με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Facebook Comments

POST A COMMENT.