Άνοδος 15 θέσεων για το ΕΚΠΑ σύμφωνα με την διεθνή κατάταξη «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities»

ekpak

Την 213η θέση καταλαμβάνει για το 2019 το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανάμεσα στα 835 καλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο πίνακα κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities».  Σε σχέση με το 2018 το ΕΚΠΑ ανέβηκε δεκαπέντε (15) θέσεις, καταλαμβάνοντας την 1η Θέση μεταξύ των έξι (6) Ελληνικών Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης (Βλ. Πίνακα 1).

Η επιλογή των 835 πανεπιστημίων έγινε ύστερα από προαξιολόγηση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ανώτατων ιδρυμάτων, των οποίων τα στοιχεία εξετάσθηκαν αρχικώς. Η τελική ένταξη στον εν λόγω πίνακα κατάταξης βασίστηκε στις πληροφορίες που προέρχονται από τους βασικούς δείκτες επιστήμης (Essential Science Indicators ESI)

Η αξιολόγηση «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» στηρίζεταιαποκλειστικά στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες των μελών ΔΕΠ και ερευνητών του, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή και αναγνώριση που λαμβάνουν ως δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση. Κατάταξη αυτών των προδιαγραφών είναι ιδιαίτερα σημαντική,  διότι δεν επηρεάζεται από τους πόρους που διατίθενται σε ερευνητικούς σκοπούς, από τις υποδομές εκπαίδευσης και τα μεμονωμένα επιτεύγματα μελών ΔΕΠ αλλά από τη διαχρονική  και υψηλού επιπέδου και συνέπειας  επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα σε Πανεπιστήμια όπως το ΕΚΠΑ.  Στην πρώτη της έκδοση, το 2007, συντάχθηκε από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ΤΑΪΒΑΝ (HEEACT).  Από το 2012 και μετά την ευθύνη συλλογής, επεξεργασίας των στοιχείων και δημοσίευσης της κατάταξης έχει το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ταιβάν (National Taiwan University). Βασίζεται  αποκλειστικά στις επιστημονικές δημοσιεύσεις των καθηγητών και ερευνητών των Πανεπιστημίων και στην απήχηση που αυτές έχουν στην διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η κατάταξη αυτή αξιολογεί την απόδοση επιστημονικών εργασιών με τους ακολουθούμενους  δείκτες να  έχουν σχεδιαστεί για να συγκρίνουν τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε κάθε πανεπιστήμιο. Μελετώντας τις μακροπρόθεσμες επιδόσεις και τις βραχυπρόθεσμες ερευνητικές προσπάθειες, προσβλέπει στην παροχή μιας πιο αντικειμενικής κατάταξης, που θα μπορεί να συγκρίνει τις διαφορετικές ερευνητικές επιδόσεις των πανεπιστημίων παγκοσμίως.

Τα κριτήρια αξιολόγησης για το 2019 περιλαμβάνουν οκτώ  (8) δείκτες. Αυτοί οι δείκτες αντιπροσωπεύουν και ενσωματώνουν τρία διαφορετικά κριτήρια απόδοσης των επιστημονικών δημοσιεύσεων: την παραγωγικότητα της έρευναςτον αντίκτυπο της έρευνας και την αριστεία της έρευνας. Ο  Πίνακας 2 παρουσιάζει τους δείκτες αξιολόγησης και  τις αντίστοιχες σταθμίσεις για κάθε δείκτη.

Επιπρόσθετα της συνολικής κατάταξης, ο συγκεκριμένος πίνακας αξιολόγησης περιλαμβάνει κατατάξεις σε έξι 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 24 συγκεκριμένα επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα (subjects). Και εδώ το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει επιτύχει σημαντικές διακρίσεις έχοντας συμπεριληφθεί στα κορυφαία Πανεπιστήμια στα πέντε από τα έξι ευρύτερα επιστημονικά πεδία (βλ. πίνακα 3). Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής το οποίο τοποθετείται στην 120η θέση στον κόσμο, στις επιστήμες της ζωής στην 216η θέσηστον κόσμο και στις φυσικές επιστήμες(286η θέση παγκοσμίως).

Και στην επιμέρους κατάταξη των Πανεπιστημίων σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα, το ΕΚΠΑ έχει αξιολογηθεί θετικά σε 17 από τα 19 αντικείμενα της Κατάταξης (βλ. πίνακα 4). Μεταξύ των επιστημονικών αντικειμένων αναφέρουμε τηνΑνοσολογία η οποία βρίσκεται στην89η θέση, την Φαρμακολογία – Τοξικολογία στην 95η θέση, τηνΠολιτική Μηχανική στην 120η θέσηκαι την Φυσική στην 159η θέσηπαγκοσμίως.

 

Πίνακας 1: Η θέση του ΕΚΠΑ στον Πίνακα Κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities»

 

Παγκόσμια Θέση

2019

Παγκόσμια Θέση

2018

Θέση στη Χώρα2019

Πανεπιστήμιο

Συνολικός Βαθμός

Άρθρα 11 Ετών

Τρέχοντα Άρθρα

Αναφορές

11 ετών

Τρέχουσες Αναφορές

Μέσος Όρος αναφορών

Η-Index

HICIΆρθρα

Hi ImpactΆρθρα περιοδικών

213

228

1

Εθνικό &  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

56

58.4

55.7

56.6

56.8

53.6

63.3

56.2

50.9

363

356

2

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

51.2

54.3

52.7

51.2

51.1

48.8

54.1

50.5

48.2

501-550

501-550

3

Πανεπιστήμιο Κρήτης

501-550

501-600

4

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

551-600

551-600

5

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

701-750

651-700

6

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πηγή: Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

 

Πίνακας 2: Κριτήρια Κατάταξης του Πίνακα «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities»

Κριτήρια

Overall Performance Indicators

Βαρύτητα

Παραγωγή Έρευνας

Ο αριθμός των άρθρων τα τελευταία 11  χρόνια (2008-2018)

10%

25%

Ο αριθμός των άρθρων του τρέχοντος έτους (2018)

15%

Επίδραση Έρευνας

Ο αριθμός των ετεροαναφορών τα τελευταία 11 χρόνια  (2008-2018)

15%

35%

Ο αριθμός των ετεροαναφορών τα τελευταία 2 χρόνια  (2017-2018)

10%

Ο μέσος όρος ετεροαναφορών τα τελευταία 11 χρόνια (2008-2018)

10%

Ερευνητική Αριστεία

Τα άρθρα hindex των τελευταίων δύο ετών  (2017-2018)

10%

40%

Αριθμός Άρθρων με υψηλό αριθμό ετεροαναφορών (2008-2018)

15%

Αριθμός Άρθρων την τρέχουσα χρονιά σε περιοδικά υψηλής απήχησης (2017-2018)

15%

Πηγή: Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

 

Πίνακας 3: Η κατάταξη του ΕΚΠΑ στα επιμέρους Επιστημονικά Πεδία

 

α/α

Επιστημονικό Πεδίο

2019

2018

1.

Γεωργία

401-450

401-450

2.

Μηχανική

451-500

3.

Επιστήμες της Ζωής

216

289

4.

Ιατρική

120

140

5.

Φυσικές Επιστήμες

261

282

6.

Κοινωνικές Επιστήμες

351-400

298

ΠηγήΠίνακας Κατάταξης Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

 Πίνακας 4: Η κατάταξη του ΕΚΠΑ σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα

 

α/α

Επιστημονικό Αντικείμενο

2019

2018

1.

Γεωργικές Επιστήμες

401-450

401-450

2.

Χημική Μηχανική

451-500

3.

Χημεία

216

289

4.

Πολιτική Μηχανική

120

140

5.

Κλινική Ιατρική

261

282

6.

Επιστήμες των Υπολογιστών

351-400

298

7.

Ηλεκτρική Μηχανική

301-350

351-400

8.

Επιστήμες της Γης

276

9.

Ανοσολογία

89

10.

Μαθηματικά

351-400

351-400

11.

Μηχανολογία

451-500

12.

Μικροβιολογία

241

13.

Μοριακή Βιολογία και Γενετική

269

14.

Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά

258

15.

Διαβάστε περισσότερα στο Φαρμακολογία και Τοξικολογία

95

94

 

Facebook Comments

POST A COMMENT.