Ερωτάται ο ΕΦΕΤ σχετικά με το ανόργανο αρσενικό που βρίσκεται στο ρύζι και τα προϊόντα ρυζιού

rizi

Το ρύζι αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο πολλών τροφίμων που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να καθοριστεί συγκεκριμένο μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο για το ρύζι όταν χρησιμοποιείται ως συστατικό για την παραγωγή αυτών των τροφίμων.

Χτες, Δευτέρα 9 Ιουλίου, απεστάλη στον ΕΦΕΤ επιστολή από την Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής (Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.), με την οποία οι παιδίατροι ζητούν, από τον επίσημο φορέα ελέγχου τροφίμων, επίσημη και έγκυρη ενημέρωση για το τι ισχύει με το ανόργανο αρσενικό που βρίσκεται στο ρύζι και τα προϊόντα ρυζιού.
«Ελπίζω, να μου απαντήσουν», αναφέρει ο Παιδίατρος, Κώστας Νταλούκας, Πρόεδρος Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ. «Μέσα από τις απαντήσεις τους, θα ξέρουμε τι να κάνουμε με το πολύ σοβαρό αυτό πρόβλημα», προσθέτει.

Με την επιστολή της, η Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ. θέτει στο Φορέα τα εξής ερωτήματα:

«Αξιότιμοι κυρίες/οι

Διαβάσαμε πρόσφατα στην διεθνή ιατρική βιβλιογραφία τον κίνδυνο που υπάρχει για την δημόσια υγεία, κυρίως για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, από την κατανάλωση ανόργανου αρσενικού που βρίσκεται στο ρύζι και στα προϊόντα ρυζιού, καθώς και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ανώτατα όρια ασφαλείας (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ανόργανου αρσενικού σε τρόφιμα).

Με δεδομένους τους κινδύνους από το ανόργανο αρσενικό, που περιέχεται στο ρύζι και τις παιδικές τροφές ρυζιού αν αυτό ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια, θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε για τα κάτωθι, προκειμένου να μπορέσουμε με την σειρά μας να ενημερώσουμε τους γονείς για τους πιθανούς κινδύνους και την συμπεριφορά που πρέπει να έχουν με το ρύζι και τα προϊόντα ρυζιού:

1./ Γίνονται και κάθε πότε, από εσάς δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο ρύζι και στα προϊόντα ρυζιού σε σχέση με τα όρια που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το ανόργανο αρσενικό; 
2./ Πότε έγινε ο τελευταίος δειγματοληπτικός έλεγχος;
3./ Ποια ήταν τα αποτελέσματα;
4./ Σε ποια προϊόντα έγινε;
5./ Ισχύει σήμερα ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
6./ Αν ισχύει υπάρχουν σήμερα στην Ελληνική αγορά προϊόντα ρυζιού και βρεφικές τροφές ρυζιού τα οποία δεν έχουν συμμορφωθεί με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 
7./ Είναι υποχρεωτικό για τις εταιρείες παιδικών τροφών ρυζιού να αναφέρουν στην ετικέτα του προϊόντος τα επίπεδα του περιεχομένου ανόργανου αρσενικού ώστε να το γνωρίζει ο καταναλωτής;
8./ Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά του καταναλωτή και τι πρέπει να αναζητά στα τυποποιημένα προϊόντα ώστε να είναι σίγουρος για την υγεία την δική του και των παιδιών του;
9./ Οτιδήποτε άλλο εσείς πιστεύετε ότι θα βοηθήσει στην ενημέρωση και την διαφύλαξη της υγείας των καταναλωτών, με ιδιαίτερη έμφαση αυτής των βρεφών και των μικρών παιδιών.

Με τιμή

Κώστας Νταλούκας
Παιδίατρος
Πρόεδρος Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.
».


Τι αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ανόργανου αρσενικού σε τρόφιμα

«Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων, και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής
ορίζει μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες προσμείξεις στα τρόφιμα. Στις 12 Οκτωβρίου 2009 η επιστημονική ομάδα για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (ομάδα CONTAM) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε γνωμοδότηση σχετικά με το αρσενικό στα τρόφιμα.

Στην εν λόγω γνώμη η ομάδα CONTAM κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το προσωρινό ανεκτό όριο εβδομαδιαίας πρόσληψης (π-ΑΟΕΠ) των 15 μg/kg σωματικού βάρους που καθορίστηκε από τη μεικτή επιτροπή εμπειρογνωμόνων FAO/ΠΟΥ για τα πρόσθετα τροφίμων (JECFA) δεν είναι πλέον κατάλληλο, καθώς τα στοιχεία έδειξαν ότι το ανόργανο αρσενικό προκαλεί καρκίνο των πνευμόνων και της ουροδόχου κύστης, επιπλέον του καρκίνου του δέρματος, και ότι μια σειρά από αρνητικές επιδράσεις έχουν αναφερθεί σε επίπεδα έκθεσης χαμηλότερα από εκείνα που εξετάστηκαν από την JECFA.

Η ομάδα CONTAM προσδιόρισε ένα εύρος τιμών κατώτερου ορίου εμπιστοσύνης της δόσης αναφοράς (BMDL01) μεταξύ 0,3 και 8 μg/kg σωματικού βάρους ανά ημέρα για τον καρκίνο του πνεύμονα, του δέρματος και της ουροδόχου κύστης, καθώς και για βλάβες του δέρματος. Η επιστημονική γνώμη κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η εκτιμώμενη διατροφική έκθεση σε ανόργανο αρσενικό για καταναλωτές μέσου και υψηλού βαθμού πρόσληψης στην Ευρώπη κυμαίνεται εντός του εύρους τιμών των τιμών BMDL01 που διαπιστώθηκαν, και ότι, ως εκ τούτου, υπάρχει μικρό ή καθόλου περιθώριο έκθεσης και ότι η πιθανότητα κινδύνου σε ορισμένους καταναλωτές δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Στην επιστημονική γνώμη επισημαίνονται καταναλωτές υψηλού βαθμού πρόσληψης ρυζιού στην Ευρώπη, όπως ορισμένες εθνοτικές ομάδες και παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών, ως οι πλέον διατροφικά εκτεθειμένοι σε ανόργανο αρσενικό. Η διατροφική έκθεση σε ανόργανο αρσενικό για παιδιά κάτω των τριών ετών, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε τρόφιμα που βασίζονται στο ρύζι, υπολογίζεται ότι είναι, σε γενικές γραμμές περίπου 2 έως 3 φορές όσο εκείνη των ενηλίκων.

Επειδή η ανάλυση του ανόργανου αρσενικού είναι αξιόπιστη για το ρύζι και τα προϊόντα με βάση το ρύζι, θα πρέπει να θεσπιστεί μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο για το ανόργανο αρσενικό, για το ρύζι και τα προϊόντα με βάση το ρύζι. Θα πρέπει να προταθούν διαφοροποιημένα ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη την περιεκτικότητα σε αρσενικό.

Ωστόσο, επειδή τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την ανάγκη καθορισμού ενός συγκεκριμένου μέγιστου επιτρεπτού επιπέδου για το λευκασμένο ρύζι, επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled), είναι πολύ πρόσφατα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέξουν πρόσθετα στοιχεία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018 σχετικά με την περιεκτικότητα του προϊόντος αυτού σε ανόργανο αρσενικό, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η ανάγκη καθορισμού ενός συγκεκριμένου μέγιστου επιτρεπτού επιπέδου για το εν λόγω προϊόν και να αξιολογηθεί εκ νέου το μέγιστο επιτρεπτό όριο.

Τα στοιχεία παρουσίας καταδεικνύουν ότι οι γαλέτες, οι γκοφρέτες, τα κράκερ και τα μπισκότα ρυζιού μπορεί να περιέχουν υψηλά επίπεδα ανόργανου αρσενικού και ότι τα εν λόγω προϊόντα μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη διατροφική έκθεση των βρεφών και των μικρών παιδιών. Επομένως, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα συγκεκριμένο μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο για τα προϊόντα αυτά.

Το ρύζι αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο σε μια ευρεία ποικιλία τροφίμων που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστεί συγκεκριμένο μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο για το εν λόγω προϊόν όταν χρησιμοποιείται ως συστατικό για την παραγωγή αυτών των τροφίμων».

 

26.6.2015 L 161/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL (1)ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5). Επιστημονική γνώμη σχετικά με το αρσενικό στα τρόφιμα. Δελτίο ΕFSA 2009? 7:1351.

 

Ρούλα Σκουρογιάννη

 

Πηγή: dailypharmanews.gr

Facebook Comments

POST A COMMENT.