Πολιτικές Καινοτομίας & Ανάπτυξης στο Διεθνές Συνέδριο WIRE 2014

wire_2014

Στις νέες πολιτικές για την Καινοτομία και Ανάπτυξη στις Περιφέρειες της Ε.Ε. επικεντρώθηκε το Διεθνές Συνέδριο WIRE 2014 το οποίο φέτος διοργανώθηκε στην Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου), χτες και σήμερα (12-13 Ιουνίου), από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τα 400 άτομα από 30 χώρες: στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φορέων διεθνούς εμβέλειας, εκπρόσωποι από Περιφέρειες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς μεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηματικούς συνδέσμους, εκπρόσωποι ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, κ.ά.

logo-wire_2014Το Συνέδριο “Week of Innovative Regions in Europe 2014″ (WIRE V) αποτελεί το σημαντικότερο ευρωπαϊκό forum διαλόγου για Περιφερειακές Στρατηγικές, Καινοτομία & Ανάπτυξη, όπου παρουσιάστηκαν τα σχετικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, παρουσία της Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης, κας Máire Geoghegan-Quinn.

Το συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά, έχει καθιερωθεί ως η δημόσια συζήτηση για νέες πολιτικές και προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης. Φέτος, συνέπεσε με την έναρξη του ευρωπαϊκού προγράμματος “Ορίζοντας 2020″ για την έρευνα και καινοτομία, και των νέων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, και ανέδειξε εργαλεία και καλές πρακτικές για την αποτελεσματική υλοποίηση των Στρατηγικών Ευφυούς Εξειδίκευσης των Περιφερειών της Ευρώπης.

Το συνέδριο έφερε σε επαφή εκπροσώπους από το χώρο των Περιφερειών, της Έρευνας, της Καινοτομίας και των Επιχειρήσεων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και προήγε το διάλογο σε τρεις κύριες θεματικές ενότητες: α) Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για Περιφερειακή Ανάπτυξη την περίοδο 2014-2020, β) Επιχειρηματικότητα ως μοχλός για την Καινοτομία στις Περιφέρειες, γ) Επιστημονική Αριστεία, Ανοικτά Δεδομένα και Αξιοποίηση της Γνώσης για περιφερειακή ανάπτυξη.

Στη θεματική ενότητα “Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για Περιφερειακή Ανάπτυξη την περίοδο 2014-2020” παρουσιάστηκαν οι βασικές προτεραιότητες της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, για την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι σύνεδροι παρουσίασαν το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, και ανέδειξαν το ρόλο της οικονομίας της γνώσης και τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και των συνεργειών για την επίτευξη των στόχων της περιφερειακής πολιτικής.

Η θεματική ενότητα “Επιχειρηματικότητα ως μοχλός για την Καινοτομία στις Περιφέρειες” εξέτασε τους συνδέσμους μεταξύ της περιφερειακής καινοτομίας και της επιχειρηματικής απόδοσης, και παρουσίασε τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεισφέρουν στο οικοσύστημα της γνώσης. Οι ομιλητές σε αυτή την ενότητα, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία, παρουσίασαν καίρια επιτεύγματα και καλές πρακτικές σχετικά με το σχεδιασμό, την υιοθέτηση και την εφαρμογή επιτυχημένων Στρατηγικών Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3).

Η χρήση των ανοικτών δεδομένων και η ελεύθερη διάχυση της γνώσης είναι βασικές προϋποθέσεις της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Η θεματική ενότητα του συνεδρίου “Επιστημονική Αριστεία, Ανοικτά Δεδομένα και Αξιοποίηση της Γνώσης για περιφερειακή ανάπτυξη” αναδεικνύει τη σημασία των δεικτών για την Έρευνα, την Ανάπτυξη και την Καινοτομία στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την αποτίμηση περιφερειακών πολιτικών.

Facebook Comments

POST A COMMENT.