Η “νέα Αθήνα” στη Στοά Αρσακείου

Rethink_Athens_02

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο

της δράσης Rethink Athens θα εκτεθούν σε 19 ειδικά διαμορ

φωμένα καταστήματα στη Στοά Αρσακείου έως τις 10 Μαρτίου.

Μέσα από 42 ειδικά τεύχη,12 video walls, ενημερωτικά έντυπα

ακριβείς φωτοαπεικονίσεις και αναρτημένα αρχιτεκτονικά σχέ

δια παρουσιάζονται οι οριστικές μελέτες του έργου, για την α

νασυγκρότηση του κέντρου της πρωτεύουσας, με άξονα την

οδό Πανεπιστημίου.

Facebook Comments

POST A COMMENT.