Πρωτοποριακό Χειρουργικό Ρομπότ στο Metropolitan

METROPOLITAN1

Ξεκίνησε και στη χώρα μας η πρωτοποριακή ρομποτική χει-

ρουργική στις ορθοπεδικές επεμβάσεις καθώς στο νοσοκο-

μείο Μetropolitan άρχισε να λειτουργεί το υπερσύγχρονο ρο-

μποτικό μηχάνημα ” ΜΑΚΟ “.  Με τη βοήθεια του ρομπότ

“ΜΑΚΟ”, το οποίο πραγματοποιεί επεμβάσεις εξαιρετικά υψη

λής ακρίβειας,μπορούν να αντιμετωπισθούν έγκαιρα βλάβες

στην άρθρωση του γόνατος, πολύ πρίν χρειαστεί να πραγμα

τοποιηθεί ολική αντικατάσταση της άρθρωσης. Με τη χρήση

του ορθοπεδικού ρομπότ επιτυγχάνεται μικρότερος χρόνος

αποκατάστασης,ενώ μειώνονται οι επιπλοκές και η απώλεια

αίματος.Το νέο αυτό ιατρικό μηχάνημα ταυτόχρονα με την ε-

φαρμογή του στην Ελλάδα λειτουργεί και στη Γερμανία και

την Ιταλία,καθιστώντας τη χώρα μας πρωταγωνιστή στα ιατ-

ρικά παγκόσμια χρονικά.

Οι επεμβάσεις γίνονται από ομάδα εξειδικευμένων στην τεχ-

νολογία ” ΜΑΚΟ ” ιατρών: του Κ.Δρετάκη,του Δ. Χίσσα και

της χειρουργικής τους ομάδας, την οποία αποτελούν οι Ε.

Ευαγγέλου και Β. Ζώη.

Facebook Comments

POST A COMMENT.