17 Προγράμματα για την πρόσληψη 223.458 ανέργων σε όλη τη χώρα

imagesCA9EM6FB

Η Γενική Γραμματεία Διαχείρησης Κοινοτικών και ΄Αλλων Πό-

ρων, υπό την ΄Αννα Δαλλαπόρτα,υλοποιεί 15 δράσεις για

217.458 ωφελούμενους:

1 Toπικά προγράμματα στήριξης της απασχόλησης για τη δη-

μιουργία 22.000 θέσεων, με την κινητοποίηση και την ενεργο-

ποίηση των τοπικών φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού το-

μέα.

2 Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσω-

πικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης,για 311 ανέργους.

3 Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για 35.000 άνεργου

νέους έως 29 ετών.

4 Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για 1.000 άνεργους

νέους έως 29 ετών στον τομέα της ναυτιλίας.

5 Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για 10.000 άνεργους

νέους έως 29 ετών στον τομέα του τουρισμού.

6 Κοινωφελής εργασία στον πολιτισμό για 1.600 νέους.

7 Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας 2.000 νέων

μέχρι 35 ετών και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών

με οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ.

8 Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για τη δημιουργία 10.000

θέσεων απασχόλησης 5μηνης διάρκειας σε τοπικό επίπεδο,

σε έργα κοινωφελούς χαρακτήρα.

9 Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτησης 1.500 άνεργων

δημοσιογράφων,4.900 ανέργων στα ορυχεία-λατομεία και

36.000 ανέργων σε χρήση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.

10 Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες

( ΤΟΠ/ΕΚΟ),για 12.000 άνεργους ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

11 ΕθνικόΔίκτυο Αμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας,με τη

δημιουργία 264 κοινωνικών δομών, σε δήμους άνω των60000

κατοίκων.

12 Παρεμβάσεις για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες ( ΕΚΟ) μέσω

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτησης,για 7.713 άτομα.

13 Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών ομάδων,για 1476 άτο

τομα.

14 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ( ΚΗΦΗ) και

Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με Ει-

δικές Ανάγκες, για 3.151 άτομα.

15 Υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομί-

ας ως εργαλείων αναχαίτισης της ανεργίας.

Facebook Comments

POST A COMMENT.