Διεθνές Συνέδριο για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο

images

Μια πληρέστερη εικόνα της προσωπικότητας του Μεγάλου

Κωνσταντίνου και της εποχής του επιχειρούν να συνθέσουν

οι συμμετέχοντες σε διεθνές συνέδριο που διοργανώνουν

στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 1.700 ετών

από το Διάταγμα των Μεδιολάνων ( το διάταγμα της θέσπι-

σης της ανεξιθρησκείας στη ρωμαική αυτοκρατορία ) το Τμή-

μα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ σε συνεργασία

με το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών και το Τμήμα Ιστορίας και

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου.

Στο συνέδριο με τίτλο ” Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η εποχή

του,1700 χρόνια από το διάταγμα των Μεδιολάνων “,επιστή-

μονες από όλο τον κόσμο ” φωτίζουν “τις πτυχές του Μεγάλου

Κωνσταντίνου ως στρατιωτικού και πολιτικού ηγέτη με βάση

τις μεταρρυθμίσεις του στη διοίκηση,στο στρατό και στην οι-

κονομία,παρουσιάζοντας την πολιτική ιδεολογία του και την

αυτοκρατορική ιδέα, τις σχέσεις του με την Εκκλησία,τη μετα-

στροφή του στον Χριστιανισμό, αλλά και θέματα που αφορούν

την κοινωνία,την τέχνη και τον πολιτισμό εκείνης της περιόδου.

Facebook Comments

POST A COMMENT.