Στέργιος Μίχος: Σχεδιάζει το Παλάτι του μέλλοντος

imagesCAYQNIBH

Ο Στέργιος Μίχος “χτίζει” το Προεδρικό Μέγαρο του Άμπου

Ντάμπι, το νέο σύμβολο άσκησης εξουσίας των Ηνωμένων

Αραβικών Εμιράτων.Το μεγαλεπήβολο έργο, που υλοποιείται

σε μια περιοχή 15.000 στρεμμάτων, αναμένεται να ολοκλη-

ρωθεί σε δύο χρόνια. Είναι ένα έργο μεγάλης κλίμακας για την

κατηγορία του, με επιρροές από την αραβική αρχιτεκτονική και

την πλούσια τοπική παράδοση, με πολύ υψηλές τεχνικές προ-

διαγραφές υλικών αλλά και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που

θα γράψει τη δική του ιστορία ως τοπόσημο της ευρύτερης πε-

ριοχής.

Ο Στέργιος Μίχος  ονειρεύεται μια Ελλάδα αντάξια της ιστορί-

ας της και της πολιτιστικής της κληρονομιάς και παράδοσης.

“Η Ελλάδα πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να εναρμονισθεί με

τις απαιτήσεις της νέας εποχής και όλοι μας οφείλουμε να τη

βοηθήσουμε”, τονίζει.

Facebook Comments

POST A COMMENT.