Πράσινη Πρωτεύουσα Ευρώπης 2016

Η Ευρωπαική Επιτροπή έχει δημοσιεύσει απο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του

Ιούνη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την απονομή του τίτλου της 7ης

Πράσινης Ευρωπαικής Πρωτεύουσας για το 2016. Η νικήτρια πόλη θα αναδειχθεί

εκείνη, η οποία θα παρουσιάσει αρχικά, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού,

το κατάλληλο επιχειρησιακό σχέδιο, και στη συνέχεια, τα αντίστοιχα σχέδια δράσης

και την επικοινωνιακή στρατηγική της για το περιβάλλον.Το βραβείο Πράσινης Πρω-

τεύουσας της Ευρώπης αποτελεί προιόν πρωτοβουλίας την οποία ανέλαβαν ευρω-

παικές πόλεις με πράσινο όραμα.

Φέτος βασικοί στόχοι του βραβείου είναι οι εξής΄΄

Να βραβεύονται πόλεις ώστε να προσηλώνονται στην επίτευξη φιλόδοξων στόχων

περιβαλλοντικής βελτίωσης για το μέλλον και στόχων αειφόροου ανάπτυξης, και

Να προβάλλονται υποδειγματικές περιπτώσεις απο τις οποίες να εμπνέονται άλλες

πόλεις και να προωθούνται οι βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες σε όλες τις υπόλοι-

πες ευρωπαικές πόλεις.

οι ευρωπαικές πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων μπορούν να θέσουν

υποψηφιότητα για τον τίτλο της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος

2016.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι υποψή-

φιες για προσχώρηση χώρες ( Τουρκία, FYROM,Μαυροβούνιο,Ισλανδία και Σερβία )

και άλλες χώρες του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου ( Νορβηγία και Λιχτενστάιν).

Στις περιπτώσεις χωρών που δεν διαθέτουν πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000

κατοίκων, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα η μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη τους.

Οι πόλεις μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση

http//ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-theaward/index.html.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων για την Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώ-

πης 2016 λήγει στις 17 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13.00 Βρυξελλών.

Facebook Comments

POST A COMMENT.