10 χρόνια γύψος

Εγκρίθηκε η εκταμίευση των 1.740.000.000 Ευρώ για την Ελλάδα αντί των 6.570.000.000

απο το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πρόκειται για την Τρίτη

εξέταση διερεύνησης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα .Μετά απο τη

συζήτηση της Εκτελεστικής Επιτροπής. η κ. Christine Lagarde,Διευθύνων Σύμβουλος και

Πρόεδρος, δήλωσε ‘ Το δημόσιο χρέος αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και την

επόμενη δεκαετία. Οι προσπάθειες συνεχίζονται για την αντιμετώπιση των εξωτερικών ανι-

σορροπιών και την αποκατάστση της ανταγωνιστικότητας,κυρίως μέσω εκτεταμένων μεταρ-

ρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, οι οποίες έχουν αυξήσει την ευελιξία των μισθών.

Για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

πρέπει να επιταχυνθούν, όπως η απελευθέρωση των επαγγελμάτων και άλλες αγορές προ-

ιόντων και υπηρεσιών.Μια τέτοια μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη για τη μείωση του κόστους,

τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας , και να εξασφαλίσει ότι το βάρος της προσαρμογής

δεν πέφτει μόνο στους μισθούς.

Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της . Οι αρχές πρέπει να

ενισχύσουν το πλαίσιο διακυβέρνησης και να επιστρέψει στον ιδιωτικό τομέα, οι συμμετοχές

σε τράπεζες που βρίσκονται υπο τον έλεγχο της κυβέρνησης σε πρώιμο χρόνο.

Facebook Comments

POST A COMMENT.